ENTERGY ARKANSAS LLC (Entergy Arkansas Inc prior to 12/2018)