WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD (White Mountains Insurance Group Inc prior to 10/1999)